จำหน่ายจุลินทรีย์หอมดับกลิ่นเน่าเหม็นจุลินทรีย์หอมกำจัดกลิ่นทุกชนิด


                
         
กำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ทั้งหลายให้มีกลิ่นหอมทันทีใช้  จุลินทรีย์หอมคาซาม่า  ผู้นำจุลินทรีย์หอมเจ้าแรกของประเทศไทยในการดับกลิ่นห้องน้ำ ดับกลิ่นบ่อเกรอะ ดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสีย ดับกลิ่นขยะเหม็น ฯลฯ

ผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์หอมกำจัดกลิ่น จุลินทรีย์หอมดับกลิ่นเน่าเหม็น กลิ่นคาว กลิ่นที่เกิดขึ้นจากสารอินทรีย์ทุกชนิด ทั้งกลิ่นคาวเลือด คาวปลา กลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆเราไม่สามารถสัมผัสหรือจับต้องได้ ต้องใช้จมูกสูดดมจึงจะรู้สึกได้ กลิ่นไม่พึงประสงค์เหล่านี้ส่วนใหญ่เกิดจากของเสียที่เป็นสารอินทรีย์มีโมเลกุลขนาดเล็กมาก ดังนั้น จึงต้องอาศัยจุลินทรีย์ในการย่อยสลายและบำบัดกลิ่นไม่พึงประสงค์เหล่านี้ให้กลิ่นหายไปในที่สุด กลิ่นเน่าเหม็นถือว่าเป็นมลภาวะและมลพิษทางอากาศสูดดมบ่อยๆอาจหมดสติได้ทุกเมื่อ ส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายโดยตรง ซึ่งถือว่าเป็นกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่ไม่มีใครต้องการสูดดม 

กลิ่นเน่าเหม็นเหล่านี้มาจากแหล่งใด ?

กลิ่นเน่าเหม็นส่วนใหญ่มาจากสารอินทรีย์ ทั้งจากธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้นมา จะมีจุลินทรีย์อีกกลุ่มหนึ่งที่ทำให้เกิดการเน่าเหม็นและเน่าเสีย ซึ่งเรียกว่ากลุ่มจุลินทรีย์ที่ให้โทษและสร้างปัญหา ดังนั้น เมื่อเกิดการเน่าเสียและเกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ขึ้น โดยเฉพาะกลิ่นเน่าเหม็น จึงต้องใช้จุลินทรีย์กลุ่มที่มีประโยชน์และมีประสิทธิภาพในการย่อยสลายของเสียและบำบัดกลิ่นเหม็นได้ดี ซึ่งจะส่งผลให้กลิ่นเน่าเหม็นหายไปในที่สุด ของเสียที่เป็นสารอินทรีย์ทุกๆชนิดบนโลกใบนี้จะถูกย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ทั้งสิ้น นี่คือประโยชน์ที่เราได้รับจากกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายของเสียและการดับกลิ่นเน่าเหม็น ช่วยกำจัดของเสียในสิ่งแวดล้อม ทำให้ของเสียและขยะไม่ล้นโลก โดยเฉพาะน้ำเสีย เพราะน้ำคือ ชีวิต

  กลิ่นไม่พึงประสงค์ทั้งหลายที่เกิดมาจากอินทรีย์วัตถุต้องใช้จุลินทรีย์ในการกำจัดหรือดับกลิ่น

อินทรีย์วัตถุทั้งหลายจะถูกย่อยสลายและบำบัดโดยจุลินทรีย์เท่านั้น  ส่วนสารเคมีเป็นเพียงการกลบกลิ่นชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้น สุดท้ายก็ต้องพึ่งพาอาศัยจุลินทรีย์บำบัดในกระบวนการขั้นสุดท้าย ทั้งการย่อยสลายของเสียและการกำจัดกลิ่นหรือดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ทั้งหลาย 

 จุลินทรีย์หอมคาซาม่าเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์และมีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียและย่อยสลายของเสียรวมถึงการดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆได้เป็นอย่างดี ช่วยลดมลพิษและมลภาวะในเรื่องกลิ่นไม่พึงประสงค์ ดับกลิ่นที่เกิดจากการหมักหมมของสารอินทรีย์ได้ดี รวมทั้งกลิ่นที่เกิดจากสารเคมีบางชนิดก็สามารถดับกลิ่นได้

 จุลินทรีย์หอมคาซาม่าดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นอะไรได้บ้าง ?

1. กลิ่นเน่าเหม็นจากสารอินทรีย์ ( สารที่มาจากพืชและสัตว์ )

2. กลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ กลิ่นเหม็นส้วม กลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆในห้องน้ำ

3. กลิ่นเหม็นจากปัสสาวะและอุจจาระทั้งคนและสัตว์เลี้ยงทุกชนิด

4. กลิ่นเหม็นในบ่อบำบัดน้ำเสีย ที่เกิดจากการเก็บของเสียต่างๆในบ่อบำบัดน้ำเสียทำให้เกิดกลิ่นเน่าเหม็นขึ้นมา

5. กลิ่นคาวเลือดหรือคาวปลาในโรงงานเชือดไก่ เชือดสุกร หรือโรงงานเชือดปลา เป็นต้น

6. กลิ่นจากบ่อขยะ หรือกลิ่นจากถังขยะที่ส่งกลิ่นเหม็นฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณ

7. กลิ่นเหม็นจากท่อระบายน้ำทิ้ง กลิ่นเหม็นจากน้ำที่เน่าเสีย

8. กลิ่นเน่าเหม็นจากไขมัน จากบ่อดักไขมันตามร้านอาหารหรือโรงอาหาร เป็นต้น

9. กลิ่นเหม็นจากการหมักพืชและสัตว์

10. กลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆที่นอกเหนือไปจากที่กล่าวมาทั้งหมด 

                 จุลินทรีย์หอมคาซาม่า จะมีกลิ่นหอมทันทีที่ใช้งาน ดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆได้เป็นอย่างดี ทั้งกลิ่นเน่าเหม็น กลิ่นคาว กลิ่นฉี่หรือกลิ่นปัสสาวะ กลิ่นมูลสัตว์ทุกชนิด กลิ่นคาวเลือด กลิ่นคาวปลา ฯลฯ สามารถนำไปซักเสื้อผ้าของผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่เสื้อผ้าส่งกลิ่นเหม็น โดยการแช่เสื้อผ้าลงในจุลินทรีย์หอมคาซาม่า ทิ้งไว้ประมาณ 1 ชม. แล้วซักเสื้อผ้าตากปกติ จะทำให้กลิ่นเหม็นหายเกลี้ยงมีกลิ่นหอมแทนที่ทันที และยังช่วยกำจัดเชื้อที่ติดค้างตามเสื้อผ้าได้เป็นอย่างดี  มีปัญหาในเรื่องกลิ่นไม่พึงประสงค์คิดถึงจุลินทรีย์หอมคาซาม่า ซึ่งเป็นจุลินทรีย์หอมดับกลิ่น จุลินทรีย์หอมกำจัดกลิ่นโดยตรง ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดมลพิษและมลภาวะในสิ่งแวดล้อม

   
  

Visitors: 9,624