ผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียจุลินทรีย์เติมบ่อบำบัดน้ำเสียจุลินทรีย์เติมบ่อเกรอะ

                                     

เราคือ ผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่า สำหรับบำบัดน้ำเสีย ดับกลิ่นเน่าเหม็น กำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ทุกๆชนิด จุลินทรีย์หอมคาซาม่าเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์และมีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียการย่อยสลายของเสีย การดับกลิ่น ทำปฏิกิริยาโดยไม่ใช้ออกซิเจน ดังนั้น ในน้ำเสียที่จะทำการบำบัดนั้นจึงไม่จำเป็นต้องมีออกซิเจนละลายอยู่ในน้ำเสียเลยก็ได้ นี่คือจุดเด่นของจุลินทรีย์หอมคาซาม่า ใช้ได้กับทุกสภาวะน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียทุกๆระบบสามารถใช้ร่วมกันได้ ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบบำบัดน้ำเสีย เป็นการเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ย่อยสลายในระบบบำบัดน้ำเสีย ทำให้การย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะลำพังกลุ่มจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียในระบบบำบัดน้ำเสียอาจไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับปริมาณของเสียและน้ำเสียที่เกิดขึ้นจริง ดังนั้น ทางออกของปัญหานี้จึงนิยมนำจุลินทรีย์กลุ่มที่ไม่ใช้ออกซิเจนมาช่วยเหลือหรือทดแทนกลุ่มจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนที่มีอยู่ในน้ำเสียนั้น  แต่จุดด้อยหรือจุดเสียของกลุ่มจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายก็คือ ต้องอาศัยออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำเสียนั้นเป็นหลัก ปริมาณของกลุ่มจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนจะแปรผันตรงกับปริมาณของออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำเสียนั้น ถ้าน้ำเสียนั้นมีออกซิเจนละลายอยู่ในน้ำมีน้อย ( ค่า DO ต่ำ ) ก็จะส่งผลต่อปริมาณจุลินทรีย์กลุ่มที่ใช้ออกซิเจนมีน้อยตามไปด้วย หรือออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำเสียนั้นแทบไม่มีเลย ( น้ำเสียวิกฤตมาก ) กลุ่มจุลินทรีย์ทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนก็ไม่มีเลย ส่งผลให้น้ำเสียวิกฤตมากยิ่งขึ้น เพราะไม่มีจุลินทรีย์มาย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสีย ทางออกในการแก้ไขปัญหานี้จึงมีการนำจุลินทรีย์กลุ่มที่ไม่ใช้ออกซิเจนมาทดแทนเพื่อทำหน้าที่ย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียในระบบซึ่งทำได้ง่าย

             

Visitors: 7,803