ดูวิธีดับดลิ่นบ่อเกรอะแบบธรรมชาติบำบัดโดยการใช้จุลินทรีย์บำบัด ซึ่งจะได้รับประโยชน์ทั้งการบำบัดกลิ่นดับกลิ่นบ่อเกรอะและการบำบัดน้ำเสียในบ่อเกรอะในเวลาเดียวกันทันที กลิ่นหอมทันทีที่ใช้งาน ต้องจุลินทรีย์หอมคาซาม่า

 

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม kasama ) จุลินทรีย์ที่มีกลิ่นหอม เหมาะสำหรับใช้บำบัดน้ำเสียในบ่อเกรอะและการดับกลิ่นบำบัดกลิ่นในบ่อเกรอะ ได้ประโยชน์ทั้งการบำบัดกลิ่นดับกลิ่นและการบำบัดน้ำเสียในบ่อเกรอะในเวลาเดียวกันทันที กลิ่นหอมทันทีที่ใช้งาน ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ลดมลภาวะเรื่องกลิ่นและลดมลพิษต่างๆในบ่อเกรอะ ช่วยให้บ่อเกรอะไม่เต็มง่าย ของเสียและสิ่งปฏิกูลถูกย่อยสลายได้มากขึ้น

หลายๆแห่งมีปัญหาเรื่อง บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็นรบกวนอยู่เป็นประจำ โดยเฉพาะบ่อเกรอะของอาคารสำนักงานขนาดใหญ่ อาคารชุดคอนโด ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ ที่มีปัญหาบ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็นฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณ บ่อเกรอะเป็นบ่อที่รับของเสียและสิ่งปฏิกูลที่ไปจากห้องน้ำห้องส้วม ทั้งอุจจาระและปัสสาวะของผู้ใช้ห้องน้ำห้องส้วมหรือชักโครกจะลงไปรวมอยู่ที่บ่อเกรอะทั้งหมด ของเสียและสิ่งปฏิกูลต่างๆจะมีปริมาณมากไปตามผู้ใช้งานส้วมหรือห้องน้ำ ในบ่อเกรอะจะมีสารพัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆและบรรดาก๊าซพิษทั้งหลายรวมอยู่ในที่เดียวกัน เป็นจุดที่อับอากาศออกซิเจน ( ออกซิเจนเบาบางหรือแทบจะไม่มีออกซิเจนเลย ) กลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียที่ใช้ออกซิเจนเป็นหลักไม่สามารถดำรงชีพและเจริญเติบโตอยู่ได้ จะมีก็เฉพาะกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ไม่ใช้ออกซิเจน ซึ่งมีอยู่ในปริมาณที่น้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับของเสียที่มีอยู่จริงในบ่อเกรอะ ดังนั้น ปัญหาในเรื่องของกลิ่นไม่พึงประสงค์ทั้งหลายจึงเกิดขึ้นและฟุ้งกระจายอย่างที่เห็นกันตามแหล่งต่างๆ ส่วนกลิ่นจะรุนแรงมากหรือน้อย ยังขึ้นอยู่กับปริมาณของเสียและสิ่งปฏิกูลในบ่อเกรอะ ในการดับกลิ่นหรือบำบัดกลิ่นไม่พึงประสงค์เหล่านี้ ต้องพึ่งพาและอาศัยจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติในการบำบัดกลิ่นเป็นหลัก ซึ่งเป็นธรรมชาติบำบัดโดยตรง ไม่ควรใช้สารเคมีที่เป้นอันตราย เพราะจะมีผลกระทบต่อจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียต่างๆในบ่อเกรอะตายยกบ่อได้ตลอดเวลา
   จะเห็นได้ว่าบรรดากลิ่นเหม็นหรือกลิ่นไม่พึงประสงค์ทั้งหลายในบ่อเกรอะ ล้วนไปจากมนุษย์ทั้งสิ้น ของเสียและสิ่งปฏิกูลที่ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นเป็นสารอินทรีย์แทบทั้งหมด ดังนั้นในการบำบัดหรือกำจัดสารอินทรีย์เหล่านี้ต้องใช้จุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติในการย่อยสลายสารอินทรีย์ ถ้าปริมาณจุลินทรีย์ที่ใช้บำบัดของเสียต่างๆในบ่อเกรอะมีมากเพียงพอกับปริมาณของเสีย ปัญหาในเรื่องกลิ่นก็จะหมดไปหรือกลิ่นลดลง 
 
  วิธีดับกลิ่นบำบัดกลิ่นในบ่อเกรอะด้วยจุลินทรีย์หอมคาซาม่า
 
จุลินทรีย์หอมคาซาม่า เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ มีคุณสมบัติในการบำบัดกลิ่นหรือดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ทุกๆชนิดที่เกิดจากสารอินทรีย์ได้ดี ทำปฏิกิริยาบำบัดกลิ่นโดยไม่ใช้ออกซิเจน ทำงานบำบัดของเสียต่างๆได้ทั้งในสภาวะไร้ออกซิเจนและมีออกซิเจนได้ตามปกติ ใช้ในบ่อเกรอะจะได้ประโยชน์ทั้งในเรื่องของการบำบัดกลิ่นดับกลิ่นและการบำบัดน้ำเสียในเวลาเดียวกันทันที จะใช้ปริมาณมากหรือปริมาณน้อย เราสามารถกำหนดได้โดยไม่มีข้อจำกัดใดๆทั้งสิ้น ในบ่อเกรอะแทบจะไม่มีอากาศออกซิเจนเลย จุลินทรีย์หอมคาซาม่าก็สามารถทำงานบำบัดของเสียและสิ่งปฏิกูลได้ตามปกติ เพราะเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการดำรงชีพและทำปฏิกิริยา ซึ่งจะไม่เหมือนกรณีกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจนเป็นหลักที่ขาดออกซิเจนไม่ได้ ดังนั้น ในบ่อเกรอะจึงแทบจะไม่มีจุลินทรีย์ย่อยสลายกลุ่มที่ใช้ออกซิเจนเลย บ่อเกรอะจึงเป็นบ่อที่มีสารพัดปัญหา ทั้งในเรื่องกลิ่นและมลภาวะมลพิษต่างๆของเสียสิ่งปฏิกูลรวมอยู่ในที่เดียวกัน
   การใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าบำบัดกลิ่นบ่อเกรอะ สามารถใช้เทจากชักโครกในห้องน้ำหรือคอห่านจากส้วมก็ได้ โดยการเทครั้งละไม่น้อยกว่า 2-3 ลิตรขึ้นไปต่อครั้ง ขึ้นอยู่กับขนาดบรรจุน้ำเสียของบ่อเกรอะว่ามีขนาดกี่คิวหรือกี่ลูกบาศก์เมตร สามารถเติมในปริมาณที่มากได้ เป็นผลดีต่อระบบ ผลดีคือทำความสะอาดชักโครกและท่อลำเลียงของเสียและสิ่งปฏิกูลที่ไปลงในบ่อเกรอะ ช่วยกำจัดเชื้อในห้องน้ำห้องส้วม บำบัดกลิ่นดับกลิ่นห้องน้ำและกลิ่นในชักโครกโดยอัตโนมัติ ทำให้ห้องน้ำห้องส้วมมีกลิ่นหอม กรณีที่ต้องการเทโดยตรงที่บ่อเกรอะก็สามารถทำได้ทันที จะช่วยบำบัดกลิ่นดับกลิ่นได้รวดเร็วขึ้น ใช้บ่อยได้ตามความต้องการ ไม่มีผลเสียใดๆ มีแต่ผลดีต่อบ่อเกรอะและสิ่งแวดล้อม ช่วยลดมลภาวะในเรื่องกลิ่นจากบ่อเกรอะ และช่วยบำบัดน้ำเสีย ย่อยสลายของเสียและสิ่งปฏิกูลต่างๆในบ่อเกรอะได้อีกต่อหนึ่ง ใช้เป็นประจำและต่อเนื่องไม่ต้องสูบส้วมหรือสูบบ่อเกรอะบ่อยๆ ช่วยให้ส้วมไม่เต็มง่าย เพราะมีจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียอยู่ตลอดเวลา 
 
  จุลินทรีย์ดับกลิ่นบ่อเกรอะ ราคา
 
 ราคาจำหน่ายแกลลอนละ  1,200  บาท 
 
ขนาดบรรจุแกลลอนละ  20  ลิตร จัดส่งฟรีทั่วประเทศ     
 
จุลินทรีย์ดับกลิ่นที่มีกลิ่นหอม ต้องจุลินทรีย์หอมคาซาม่า
 
    
Visitors: 35,981