จำหน่ายจุลินทรีย์ดับกลิ่นฟาร์มหมูดับกลิ่นฟาร์มสุกรดับกลิ่นสุนัขดับกลิ่นฟาร์มไก่ดับกลิ่นฟาร์มปศุสัตว์ทุกๆชนิด

   

ที่นี่..จำหน่ายจุลินทรีย์ดับกลิ่นฟาร์มปศุสัตว์ทุกๆชนิด ทั้งฟาร์มหมู ฟาร์มเป็ด ฟาร์มไก่ ฟาร์มโค ฯลฯ รวมทั้งดับกลิ่นสัตว์เลี้ยงทุกๆชนิด ดับกลิ่นสุนัข ดับกลิ่นแมว จุลินทรีย์ของเราจะมีกลิ่นหอม ใช้แล้วสัตว์เลี้ยงมีกลิ่นหอมทันที จึงเหมาะสำหรับการดับกลิ่นฟาร์มสัตว์เลี้ยงทุกๆชนิด ใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าดับกลิ่นได้รวดเร็วทันใจ ปลอดภัยไร้สารเคมีธรรมชาติ 100%

มีปัญหากลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆในฟาร์มปศุสัตว์เกิดจากการสะสมของสรอินทรีย์ที่มาจากมูลของสัตว์ ซึ่งในฟาร์มสัตว์เลี้ยงจะมีสารพัดกลิ่นที่ฟุ้งกระจายไปทั่วฟาร์ม โดยเฉพาะฟาร์มสุกรหรือฟาร์มหมูจะมีกลิ่นค่อนข้างแรง ซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของฟาร์มเลี้ยงหมู  ฟาร์มเลี้ยงหมูหลายๆแห่งมักจะถูกร้องเรียนจากชุมชนที่อยู่รอบๆฟาร์มเลี้ยงหมู โดยเฉพาะหน้าฤดูฝนและฤดูหนาว กลิ่นค่อนข้างรุนแรงและไปได้ไกล กลิ่นหลักๆในฟาร์มเลี้ยงหมูมาจากมูลและฉี่หมูโดยตรง รองลงมาจะมาจากการให้อาหารที่สะสมเป็นเวลานานๆจะเกิดปัญหาในเรื่องกลิ่นเน่าเหม็นได้
     ในการดับกลิ่นฟาร์มหมูหรือกลิ่นมูลหมู ( ขี้หมู ) ซึ่งเป็นสารอินทรีย์ทั้งหมดต้องใช้จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายของเสียเพียงเท่านั้นจึงจะถูกต้อง ซึ่งเป็นธรรมชาติบำบัด ของเสียต่างๆรวมทั้งของเสียในฟาร์มเลี้ยงหมูจะต้องถูกย่อยสลายและบำบัดโดยจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสีย กรณีที่มีการใช้สารเคมีดับกลิ่นในฟาร์มเลี้ยงหมูจะยังไม่ตรงจุดเท่าใดนัก เพราะสารเคมีจะดับกลิ่นได้เพียงชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้น และอาจส่งผลกระทบต่อสัตว์เลี้ยงได้ตลอดเวลา สารเคมีไม่สามารถย่อยสลายของเสียต่างๆในฟาร์มเลี้ยงหมูได้เหมือนกรณีการใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายของเสีย ดังนั้น ในการดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นต่างๆในฟาร์มสัตว์เลี้ยงทุกๆชนิดจึงต้องใช้จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการดับกลิ่นและย่อยสลายของเสียเท่านั้นจึงจะถูกต้อง 
  กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์และมีคุณสมบัติในการดับกลิ่นหรือบำบัดกลิ่นมีทั้งชนิดใช้ออกซิเจนและชนิดไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสียและดับกลิ่นต่างๆ ซึ่งมีอยู่กระจัดกระจายอยู่ทั่วๆไปในธรรมชาติดิน น้ำ และอากาศ แต่อยู่ไม่เป็นกลุ่มก้อนมีปริมาณน้อย จึงส่งผลให้การย่อยสลายของเสียต่างๆทำได้ไม่สมบูรณ์ ( ของเสียมีมากกว่าปริมาณจุลินทรีย์ที่จะทำการย่อยสลายได้ทั้งหมด ) ปัญหากลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆจึงเกิดขึ้น อันมาจากของเสียต่างๆที่ย่อยสลายไม่หมดนั่นเอง ดังนั้น การแก้ไขปัญหานี้จึงต้องเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ย่อยสลายและดับกลิ่นไม่พึงประสงค์เข้าไปในระบบ ( ฟาร์มเลี้ยงหมูหรือฟาร์มสัตว์เลี้ยง ) เพื่อให้การย่อยสลายของเสียต่างๆและการดับกลิ่นเกิดขึ้นมากที่สุด ซึ่งจะส่งผลให้กลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆลดลงรวมทั้งของเสียต่างๆถูกย่อยสลายได้มากขึ้น

จุลินทรีย์ดับกลิ่นฟาร์มหมู จุลินทรีย์ดับกลิ่นฟาร์มปศุสัตว์ทุกๆชนิด

จุลินทรีย์หอมคาซาม่าดับกลิ่นมีที่มาอย่างไร ? 

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม kasama ) จุลินทรีย์ดับกลิ่น จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น จุลินทรีย์หอมกำจัดกลิ่น  มีที่มาจากการพัฒนากลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในด้านการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดกลิ่น ( จุลินทรีย์ EM เดิม ) ซึ่งต้นฉบับเดิมๆจะมีกลิ่นเปรี้ยวออกไปทางเหม็น ซึ่งเกิดจากกระบวนการหมักด้วยโมลาส จึงทำให้มีกลิ่นเป็นเช่นนั้น ลูกค้าส่วนใหญ่ไม่ชอบกลิ่นเดิมๆ โดยเฉพาะชาวต่างชาติ ดังนั้น เราจึงได้พัฒนาในเรื่องของกลิ่นให้มีกลิ่นหอมแทนกลิ่นเดิมๆ เพื่อให้การใช้งานได้ดีขึ้น โดยเฉพาะการใช้งานในเรื่องของการดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ ทุกๆคนไม่ชอบกลิ่นเหม็น กลิ่นคาว และกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ ซึ่งทำลายสุขภาพจิตและเป็นมลพิษมลภาวะในสิ่งแวดล้อม แต่กลิ่นหอมมนุษย์จะชอบดมและไม่รังเกียจ จึงเป็นที่มาของจุลินทรีย์หอมดับกลิ่นหรือจุลินทรีย์หอมกำจัดกลิ่นดังกล่าว ในนาม จุลินทรีย์หอมคาซาม่า โดยเราเน้นในเรื่องของกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆดังต่อไปนี้ .-

 1.  กลิ่นห้องน้ำ ในห้องน้ำ ห้องส้วมจะมีหลายๆกลิ่น แต่ที่เด่นมากที่สุดที่พบบ่อยๆก็คือ กลิ่นเหม็น กลิ่นคาว  กลิ่นยูเรียหรือกลิ่นปัสสาวะ ( กลิ่นฉี่ ) ในส่วนของกลิ่นเหม็นยังแยกย่อยไปเป็น กลิ่นเหม็นที่มาจากชักโครกหรือชักโครกมีกลิ่นเหม็น กลิ่นเหม็นจากท่อระบายน้ำหรือกลิ่นเหม็นจากท่อน้ำทิ้ง ในการดับกลิ่นห้องน้ำหรือกำจัดกลิ่นต่างๆในห้องน้ำ ส่วนใหญ่จะนิยมใช้สารเคมี ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพได้ ผู้ใช้ห้องน้ำต้องสูดดมเอาสารเคมีเข้าไปทางจมูก อาจระคายเคืองกระทบต่อระบบลมหายใจได้ แต่การใช้จุลินทรีย์บำบัดจะเป็นแบบธรรมชาติและตรงจุดมากที่สุด ไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมแต่ประการใด ในทางตรงกันข้ามช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและกำจัดมลภาวะและมลพิษในห้องน้ำให้ดีขึ้น ไม่มีสารเคมีตกค้างใดๆในห้องน้ำ 

2. กลิ่นบ่อเกรอะเหม็น หรือบ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น  ทุกๆบ้าน ทุกๆอาคาร ต้องมีห้องน้ำห้องส้วม เมื่อมีห้องน้ำห้องส้วมแล้ว ต้องมีบ่อเกรอะรองรับของเสียทั้งหมดที่ไปจากห้องน้ำห้องส้วมจะลงไปรวมกันที่บ่อเกรอะแห่งนี้ บ่อเกรอะคือบ่อรับสิ่งปฏิกูลทั้งหมดที่ไปจากห้องส้วมหรือชักโครก กลิ่นจากสิ่งปฏิกูลเหล่านี้จะไปสะสมกันอยู่ในบ่อเกรอะทั้งหมด กลิ่นจะมีสภาวะเป็นก๊าซมวลเบาและจะลอยขึ้นสู่ที่สูงไปตามเส้นทางที่มีท่อลำเลียงหรือจุดที่มีอากาศเข้าถึง กรณีที่มีการต่อท่อลำเลียงในห้องน้ำเข้ากับท่อของบ่อเกรอะจะมีปัญหาเรื่องกลิ่นจากบ่อเกรอะบ่อยๆ ทั้งท่อลำเลียงน้ำทิ้งในห้องน้ำ ท่อระบายน้ำทิ้งแต่ละจุด อ่างล้างมือ และชักโครก เมื่อกดชักโครกกลิ่นจากบ่อเกรอะอาจตีกลับขึ้นทางชักโครกได้ 

3.  กลิ่นจากฟาร์มปศุสัตว์ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นกลิ่นจากมูลสัตว์ที่เลี้ยงในฟาร์ม เช่น ฟาร์มหมู  ฟาร์มเป็ดฟาร์มไก่ ฯลฯ ซึ่งก็มีสารพัดกลิ่นในฟาร์มปศุสัตว์ สร้างมลพิษและมลภาวะทางอากาศให้กับผู้อยู่อาศัยรอบๆฟาร์มได้ 

4.  กลิ่นจากโรงงานที่ประกอบการผลิตสินค้า เช่น โรงงานเชือดไก่  โรงงานผลิตปลา  โรงงานอาหารสัตว์  โรงงานแปรรูปอาหาร  โรงงานผักดอง ฯลฯ วัตถุดิบที่เป็นเนื้อสัตว์และพืชผักเมื่อหมักหมมกันเป็นเวลานานๆจะมีกลิ่นไม่พึงประสงค์เกิดขึ้น 

5.  กลิ่นจากขยะ โดยเฉพาะกองขญะ ถังขยะ ย่อมส่งกลิ่นเหม็นรบกวนแน่นอน 

6.  กลิ่นที่มาจากแหล่งอื่นๆ  ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือจากการกระทำของมนุษย์  

กลิ่นทั้งหลายที่กล่าวมา ส่วนใหญ่กลิ่นเหล่านี้จะมาจากสารอินรีย์แทบทั้งสิ้น ซึ่งรวมถึงกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆในห้องน้ำห้องส้วมด้วย ของเสียและสิ่งปฏิกูลทุกๆอย่างทั้งหมดที่ไปจากมนุษย์ก็ล้วนเป็นสารอินทรีย์ทั้งนั้น  เพราะฉะนั้นในการดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นเหล่านี้ที่ถูกต้องและตรงจุดมากที่สุด ก็คือการบำบัดด้วยวิธีทางธรรมชาติบำบัด นั่นก็คือ การใช้จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์บำบัดกลิ่นเหล่านี้ให้สลายไปในธรรมชาติ เพื่อให้ไม่มีสารตกค้างใดๆในสิ่งแวดล้อม ไม่เป็นมลภาวะและมลพิษในสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับประโยชน์ทั้งการดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่น รวมถึงการย่อยสลายของเสียต่างๆ

จุลินทรีย์คาซาม่า ( จุลินทรีย์-Kasama ) ดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นอะไรได้บ้าง ?

1. ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น ดับกลิ่นคาวในห้องน้ำ ดับกลิ่นปัสสาวะและอุจจาระ
2. ดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น  ดับกลิ่นท่อน้ำทิ้งส่งกลิ่นเหม็น ท่อระบายน้ำมีกลิ่นเหม็น
3. ดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น
4. ดับกลิ่นบ่อดักไขมันส่งกลิ่นเหม็น
5. ดับกลิ่นน้ำเสีย กำจัดกลิ่นน้ำเน่าเสียที่ส่งกลิ่นเหม็น
6. ดับกลิ่นสัตว์เลี้ยงทุกๆชนิด เช่น สุนัข  แมว  ฯลฯ
7. ดับกลิ่นฟาร์มปศุสัตว์ทุกๆชนิด เช่น ฟาร์มหมู ฟาร์มไก่ ฯลฯ  เป็นต้น
8. ดับกลิ่นเน่าเหม็นของแป้งที่ใช้ทำขนม
9. ดับกลิ่นคาวเลือดและคาวปลา
10.ดับกลิ่นซากพืชซากสัตว์ที่ตายแล้วส่งกลิ่นเน่าเหม็น
11. ดับกลิ่นเสื้อผ้าเหม็น โดยเฉพาะผู้ที่ป่วยติดเตียงและผู้พิการ            

                 ฯ ล ฯ 

คำแนะนำในการใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าดับกลิ่นฟาร์มสัตว์เลี้ยงทุกๆชนิด

                    สำหรับฟาร์มสุกรและฟาร์มปศุสัตว์ทั่วๆไป
 
1. ใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าทำความสะอาดพื้นโรงเลี้ยงสุกร (ฟาร์ม )อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง อาจจะผสมกับน้ำสะอาด 50 : 50  หรือจะใช้เพียวๆก็ได้ ไม่มีอันตรายใดๆ

  2. ฉีดพ่นจุลินทรีย์ภายในโรงเลี้ยงสุกรให้ทั่วๆ ทั้งตามพื้นและในอากาศ  อาจจะผสมน้ำครึ่งต่อครึ่งหรือจะใช้เพียวๆก็ได้ ฉีดพ่นให้ทั่วๆภายในโรงเลี้ยงสุกร  ฉีดบ่อยได้ตามความต้องการ แต่อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง

3. ใช้จุลินทรีย์ทำความสะอาดสุกร   โดยการผสมกับน้ำสะอาด  50:50  ทำความสะอาดอาบน้ำให้สุกร ฉีดพ่นตามตัวและตามพื้น

4. สามารถนำจุลินทรีย์ไปเทราดจุดที่ส่งกลิ่นเหม็นได้ตามความเหมาะสม รวมถึงใช้เทลงในบ่อรับน้ำเสียทั้งหมดที่ไปจากจากโรงเลี้ยงสัตว์

  จุลินทรีย์หอมคาซาม่า จุลินทรีย์ดับกลิ่น จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น จุลินทรีย์หอมกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ประโยชน์ในเรื่องของการดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ทุกๆชนิดที่เกิดจากสารอินทรีย์ ใช้แล้วมีกลิ่นหอมทันที ตอบโจทย์การดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้อย่างแม่นยำ ได้ประโยชน์ทั้งการดับกลิ่นและการบำบัดน้ำเสีย ย่อยสลายของเสียต่างๆ โปรดระวังของลอกเลียนแบบจุลินทรีย์หอมคาซาม่า และอาจมีผู้แอบอ้างได้ ซึ่งเราไม่ได้อนุญาตให้ผู้ใดทำการลอกเลียนแบบฉบับของเรา จุลินทรีย์หอมต้องเป็น จุลินทรีย์หอมคาซาม่า เท่านั้น จุลินทรีย์หอมเจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทย  

จุลินทรีย์ดับกลิ่นฟาร์มหมู ราคา

ราคาจำหน่าย  แกลลอนละ  1,200  บาท   จัดส่งฟรีทั่วประเทศ

  มีปัญหาเรื่องกลิ่น ใช้  จุลินทรีย์หอมคาซาม่า  ดับกลิ่นทุกๆชนิด ทั้งกลิ่นสัตว์เลี้ยงและฟาร์มสัตว์เลี้ยงทุกๆชนิด


                       

Visitors: 35,416