จำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียใช้ได้กับระบบบำบัดน้ำเสียทุกๆระบบหัวใจของการบำบัดน้ำเสีย คือ ต้องมีความรู้ในเรื่องการบำบัดน้ำเสียดีพอสมควร รู้เรื่องระบบบำบัดน้ำเสีย เข้าใจค่าพารามิเตอร์ต่างๆของมาตรฐานน้ำทิ้ง

ร้านบางกอกโปรดักส์ผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย จุลินทรีย์ดับกลิ่น จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น จุลินทรีย์หอมกำจัดกลิ่น แบรนด์ " จุลินทรีย์หอมคาซาม่า " เพิ่มปริมาณจุลินทรีย์เข้าไปในระบบบำบัดน้ำเสียแบบง่ายๆ  และจุลินทรีย์เติมบ่อเกรอะสำหรับห้องน้ำห้องส้วมเหม็นเป็นการเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์เข้าไปในบ่อเกรอะ เพื่อกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆในบ่อเกรอะ 

  จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย ( Waste Water Treatment Microorganisms )

ในการบำบัดน้ำเสีย การย่อยสลายของเสียต่างๆบนโลกใบนี้ ล้วนต้องพึ่งพาและอาศัยจุลินทรีย์กลุ่มที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายของเสียทั้งสิ้น ( ต้องเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายของเสียเท่านั้น ) ซึ่งจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียมีทั้งประเภทใช้ออกซิเจนและประเภทไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลาย ในการบำบัดน้ำเสียจุลินทรีย์เหล่านี้จึงมีบทบาทมากที่สุด เพราะยังไม่มีสิ่งใดมาทดแทนการย่อยสลายของเสียแทนที่จุลินทรีย์ย่อยสลายจนถึงปัจจุบัน กลไกหลักหรือหัวใจหลักในการบำบัดน้ำเสียจึงอยู่ที่จุลินทรีย์ย่อยสลายในทุกๆระบบบำบัดน้ำเสีย ( ทั้ง 6 ระบบ )
   อย่างที่กล่าวมาแล้วว่าจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับการบำบัดน้ำเสียและย่อยสลายของเสียต่างๆจะมีอยู่ด้วยกัน 2 กลุ่ม คือ

1. กลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียที่ใช้ออกซิเจนเป็นหลัก จุลินทรีย์กลุ่มนี้ดำรงชีพและทำปฏิกิริยาต่างๆโดยใช้ออกซิเจน ขาดออกซิเจนไม่ได้ มีหลากหลายสายพันธุ์ ซึ่งระบบบำบัดน้ำเสียส่วนใหญ่จะใช้ประดยชน์จากจุลินทรีย์กลุ่มนี้เป็นหลัก

2. กลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสียต่างๆ มีหลากหลายสายพันธุ์ด้วยกัน จุลินทรีย์กลุ่มนี้ไม่จำเป็นต้องมีออกซิเจนละลายอยู่ในน้ำเสีย หรือมีก็ได้ แต่จะไม่มีการแย่งออกซิเจนไปใช้ในการทำปฏิกิริยาจากกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจน

  จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียทั้ง 2 กลุ่มข้างบนนี้ ( กลุ่มที่ 1 + กลุ่มที่ 2 ) มีอยู่กระจายอยู่ทั่วๆไปในธรรมชาติรวมกันประมาณ 10% ของจุลินทรีย์รวมทั้งหมดทุกๆกลุ่มทุกๆสายพันธุ์ในโลกนี้

ในการบำบัดน้ำเสียในปัจจุบัน ทุกๆระบบบำบัดนิยมใช้กลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจนมาใช้ในกระบวนการบำบัดน้ำเสีย จึงเห็นระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ ( Activated  Sludge ) มากที่สุด ( มากกว่า 90% ) โดยใช้วิธีการดึงกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจนที่มีอยู่ในธรรมชาติมาใช้งานในระบบบำบัดน้ำเสีย  ซึ่งต้องออกแบบระบบบำบัดและสิ่งแวดล้อมต่างๆให้เหมาะสมในการดึงกลุ่มจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนมาใช้งานให้ได้มากที่สุด ซึ่งไม่ได้ทำได้ง่ายๆ ในการรวมกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายให้เป็นกลุ่มก้อนจำนวนมาก เพื่อนำมาใช้ในการย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสีย

 ปัญหาของการบำบัดน้ำเสียไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้งก็มาจากปัญหาจุลินทรีย์ย่อยสลายไม่เพียงพอหรือมีปริมาณน้อย ของเสียต่างๆในน้ำเสียถูกย่อยสลายได้น้อย ทำให้ของเสียต่างๆที่เจือปนในน้ำเสียหลุดออกไปกับน้ำทิ้งที่ไม่ผ่านเกณฑ์สู่สิ่งแวดล้อม สร้างปัญหามลภาวะและมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อมส่วนรวม 

ถ้าระบบบำบัดน้ำเสียนั้นมีปริมาณจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียมากและเพียงพอต่อการย่อยสลายของเสียก็ไม่จำเป็นต้องเติมจุลินทรีย์เพิ่มเข้าไปในระบบอีกต่อไป  แต่ในความเป็นจริงไม่เป็นเช่นนั้น ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าที่ควร โดยเฉพาะสถานประกอบการขนาดเล็กไปถึงขนาดกลางมักจะใช้ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศแทบทั้งนั้น ซึ่งของเสียและน้ำเสียมีค่อนข้างมาก การเติมอากาศออกซิเจนลงในน้ำเสียบางแห่งยังคงไม่เพียงพอที่จะทำให้จุลินทรีย์ย่อยสลายกลุ่มที่ใช้ออกซิเจนเจริญเติบโตขยายเซลล์ได้มากพอ ทำให้ของเสียบางส่วนในน้ำเสียยังคงไม่ได้รับการย่อยสลายได้ทั้งหมด น้ำเสียบางแห่งเข้าขั้นวิกฤต ออกซิเจนที่ละลายในน้ำเสียแทบไม่มีหรือเป็นศูนย์นั่นเอง ( ค่า  DO ต่ำ ) ดังนั้น จึงส่งผลต่อปริมาณจุลินทรีย์กลุ่มที่ใช้ออกซิเจนโดยตรง ทำให้ในน้ำเสียนั้นไม่มีจุลินทรีย์เข้าไปย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้น จึงสร้างปัญหาเกิดมลภาวะและมลพิษ ทั้งกลิ่นเหม็นและมลพิษทางน้ำ

  ทุกๆปัญหามีทางออกเสมอ ทางออกในการแก้ปัญหาปริมาณกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียมีน้อยในระบบบำบัด จึงต้องไปพึ่งกลุ่มจุลินทรีย์ที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียหรือกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ ( จุลินทรีย์อีเอ็ม ) ซึ่งมีประสิทธิภาพในการย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียเทียบเท่ากับกลุ่มจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยา และจุลินทรีย์ทั้งสองกลุ่มนี้ก็สามารถทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดี  ดังนั้น ถ้าในน้ำเสียนั้นไม่มีกลุ่มจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนเลยหรือมีน้อย ก็สามารถใช้จุลินทรีย์กลุ่มที่ไม่ใช้ออกซิเจนเข้าไปทดแทนได้ทันที จะทำให้ระบบสมบูรณ์และรันระบบบำบัดน้ำเสียได้ต่อไป ในส่วนของการเติมอากาศลงในน้ำเสียก็ทำต่อไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ในน้ำเสียมีจุลินทรีย์กลุ่มที่ใช้ออกซิเจนเข้ามาในระบบ  ตราบใดที่มีน้ำเสียเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องก็จำเป็นต้องสร้างหรือเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียอย่างต่อเนื่อง เพราะในการบำบัดน้ำเสียต้องใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายเป็นหลักเท่านั้น 

  จุลินทรีย์หอมคาซาม่า เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียชนิดไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสีย รวมทั้งการกำจัดกลิ่นหรือดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ ซึ่งเป็นคุณสมบัติพิฌศษที่ไม่มีในจุลินทรีย์กลุ่มอื่นๆ ตอบโจทย์ทั้งการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดกลิ่นในเวลาเดียวกัน ใช้ได้กับระบบบำบัดน้ำเสียทุกๆระบบ เพิ่มประสิทธิภาพและเสริมประสิทธิภาพในการย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียในบ่อบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียทุกๆระบบด้วยจุลินทรีย์หอมคาซาม่าได้ประโยชน์หลายอย่าง ทั้งการบำบัดน้ำเสีย ย่อยสลายของเสียและการกำจัดกลิ่นเหม็น ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมโดยรวมให้ดีขึ้น ลดมลภาวะและมลพิษของเสียโดยตรง 

 เรา คือ ผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่าสำหรับบำบัดน้ำเสียและดับกลิ่นโดยตรง ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่าย ให้คำแนะนำและคำปรึกษากับลูกค้าฟรีทั่วประเทศ สอบถามรายละเอียดต่างๆตามเบอร์โทร.ด้านล่างนี้ 

มีปัญหาค่ามาตรฐานน้ำทิ้งไม่ผ่านเกณฑ์ บ่อบำบัดน้ำเสียมีปัญหา ระบบบำบัดน้ำเสียมีปัญหา ใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่า จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย จุลินทรีย์ดับกลิ่น

จำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย จุลินทรีย์ดับกลิ่น จุลินทรีย์กำจัดกลิ่นชนิดหอม ได้ประโยชน์ทั้งการบำบัดน้ำเสีย การย่อยสลายของเสียต่างๆในน้ำเสีย และการดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ ต้อง จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม kasama )

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย  คลิกที่นี่...

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย / จุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียในน้ำเสีย คลิกที่นี่...  

การบำบัดน้ำเสียในคอนโดมิเนี่ยม  คลิกที่นี่...   

ดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น/กำจัดกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น คลิกที่นี่...   

การบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียโดยรวมของระบบบำบัด คลิกที่นี่... 


  ผู้นำจุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย / จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น  จุลินทรีย์หอมกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ทุกชนิดที่เกิดจากสารอินทรีย์ ใช้แล้วมีกลิ่นหอมทันที โดยทั่วไปจุลินทรีย์จะไม่มีสีและกลิ่น เราได้พัฒนาจุลินทรีย์อีเอ็มให้มีกลิ่นหอม ลืมไปเลยเรื่องจุลินทรีย์อีเอ็มมีกลิ่นเหม็นเปรี้ยวแบบเดิมๆ
 

  คุณสมบัติของจุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม kasama ) 

1. การบำบัดน้ำเสียย่อยสลายของเสียต่างๆในน้ำเสียโดยไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลาย
2. การกำจัดกลิ่นหรือการดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆที่เกิดจากสารอินทรีย์ ซึ่งคุณสมบัติข้อนี้จะไม่มีในกลุ่มจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนเป็นหลัก

เรา คือ ผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่า (จุลินทรีย์หอม-Kasama ) เป็นจุลินทรีย์เอนกประสงค์ใช้ประโยชน์ได้หลากหลายอย่าง ทั้งการบำบัดน้ำเสีย ย่อยสลายของเสียในน้ำเสีย ดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆได้เป็นอย่างดี ฯลฯ เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่สังเคราะห์ขึ้นจากหัวเชื้อต้นฉบับของกลุ่มจุลินทรีย์หลากหลายสายพันธุ์โดยตรง ไม่มีการหมักจากพืชผักหรือเปลือกส้มใดๆทั้งสิ้น เป็นจุลินทรีย์ที่มีความหนาแน่นของปริมาณจุลินทรีย์และความเข้มข้นสูงระดับหัวเชื้อจุลินทรีย์ทนทานอยู่ได้นานไม่ต่ำกว่า 1 ปีขึ้นไปเพราะมีโมลาสเลี้ยงอยู่ตลอดเวลาที่อยู่ในถังบรรจุของเรา แต่ไม่สามารถนำไปขยายต่อได้อีก เพราะเราได้ขยายให้พร้อมใช้งานเรียบร้อยแล้ว ใช้จุลินทรีย์หอม-kasama ได้ประโยชน์อย่างน้อย 2 ต่อ  ต่อที่ 1 ให้ประโยชน์ในเรื่องการบำบัดน้ำเสียและย่อยสลายของเสียต่างๆ  ต่อที่ 2 ได้ประโยชน์ในเรื่องการกำจัดกลิ่นหรือดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ กำจัดกลิ่นห้องน้ำเหม็น ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น ดับกลิ่นเน่าเหม็นโดยไม่ใช้สารเคมีใดๆให้ตกค้างในธรรมชาติ ดูแลห้องน้ำให้มีกลิ่นหอม ต้องใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่า เปลี่ยนห้องน้ำเหม็นให้กลายไปเป็นห้องน้ำมีกลิ่นหอมทันทีที่ใช้งานพิสูจน์ได้ที่นี่ อยากให้ห้องน้ำมีกลิ่นหอมทั่วห้องน้ำ คิดถึงและใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ปัจจุบันเรามีลูกค้ากระจายอยู่ทั่วประเทศ ทั้งโรงแรม รีสอร์ท คอนโดมิเนี่ยม ร้านอาหาร โรงพยาบาล ฯลฯ ที่ใช้บริการผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์หอมคาซาม่าของเราเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้ผลดีทั้งการบำบัดน้ำเสียและการดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ ทั้งกลิ่นห้องน้ำเหม็น กลิ่นขยะเหม็น กลิ่นฟาร์มปศุสัตว์ กลิ่นเหม็นจากบ่อบำบัดน้ำเสีย กลิ่นเหม็นจากบ่อเกรอะ รวมไปถึงดับกลิ่นเหม็นจากน้ำเน่าเสีย กำจัดกลิ่นเหม็นจากบ่อขยะเหม็น

จุดเด่นๆของจุลินทรีย์หอมคาซาม่า จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น จุลินทรีย์หอมกำจัดกลิ่นที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือน เป็นเอกลักษณ์ของเรา

- ผลิตจากหัวเชื้อจุลินทรีย์โดยตรง ซึ่งมีความเข้มข้นสูง ไม่ใช่ผลิตจากการหมักพืชผักหรือเปลือกส้ม มะกรูดมะนาว ซึ่งไม่เหมาะกับการบำบัดน้ำเสีย เพราะปริมาณความหนาแน่นของจุลินทรีย์มีน้อยกว่า จุลินทรีย์ของเรามีการขยายตัวอยู่ตลอดเวลาในถังบรรจุ สามารถเก็บไว้ได้ไม่น้อยกว่า 1 ปีขึ้นไป เพราะมีอาหารเลี้ยงจุลินทรีย์อยู่ตลอดเวลา
  

- เป็นจุลินทรีย์ที่มีกลิ่นหอม เข้มข้นสูง แข็งแกร่ง  ไม่เก่าเก็บ ย่อยสลายของเสียและน้ำเสียได้ทันที ไม่ต้องรอนานเหมือนจุลินทรีย์ผงหรือจุลินทรีย์ก้อน ( อีเอ็มบอล ) และสามารถนำไปประยุกต์เป็นอีเอ็มบอลได้ทันที รวมถึงการประยุกต์เป็นปุ๋ยน้ำอินทรีย์ 

- ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็นได้รวดเร็วทันใจ มีกลิ่นหอมทันที บำบัดน้ำเน่าเสียได้ดี ดับกลิ่นบ่อบำบัดที่ส่งกลิ่นเหม็นได้ทันที ดับกลิ่นน้ำเน่าเสียที่ส่งกลิ่นเหม็น ดับกลิ่นบ่อเกรอะที่ส่งกลิ่นเหม็น 

 ระบบบำบัดน้ำเสียของท่านมีปัญหา ทั้งน้ำเสียไม่ได้รับการบำบัดก่อนหรือน้ำเสียในระบบส่งกลิ่นเหม็นฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณ ใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าสามารถบำบัดได้ทันที ในระบบบำบัดน้ำเสียของท่านปริมาณจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียไม่เพียงพอกับปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นจริง ทำให้ปัญหาหลายอย่างติดตามมา ทั้งค่าพารามิเตอร์ต่างๆไม่ผ่านเกณฑ์ตามกฎหมายกำหนด มีปัญหาเกิดกลิ่นเหม็นฟุ้งกระจายจนถูกร้องเรียนบ่อยๆ 

 มีปัญหาห้องน้ำห้องส้วมส่งกลิ่นเหม็น หรือห้องน้ำมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ ทั้งกลิ่นปัสสาวะและกลิ่นคาว บ่อเกรอะเริ่มส่งกลิ่นเหม็นรบกวน คิดถึงและใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่า กลิ่นหอมทันทีที่เริ่มใช้งาน ไม่ต้องรอนานอีกต่อไป เป็นการดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นแบบธรรมชาติบำบัด ซึ่งไม่ใช่การกลบกลิ่นเหมือนกรณีใช้สารเคมีทั่วไป แต่เป็นการนำจุลินทรีย์เข้าไปย่อยสลายของเสียต่างๆที่เกิดขึ้นในห้องน้ำแล้วส่งกลิ่นเหม็นรบกวน เป็นธรรมชาติบำบัด 100%  

   จุลินทรีย์หอมคาซาม่า จุลินทรีย์ที่มีกลิ่นหอมเจ้าแรกและหนึ่งเดียวในประเทศไทย ใช้ปุ๊บ หอมปั๊บทันที ได้รับประโยชน์ทั้งการบำบัดน้ำเสียและกำจัดกลิ่นเน่าเหม็นในบ่อบำบัดน้ำเสียในคราวเดียวกันทันที บอกลาจุลินทรีย์อีเอ็มที่มีกลิ่นเหม็นเปรี้ยวได้เลย 

 ท่านมีปัญหาใดต่อไปนี้ สามารถคลิกดูข้อมูลในแต่ละหัวข้อลิ้งค์ด้านล่างนี้ทันที

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย คืออะไร ? คลิกดูข้อมูลที่นี่.... 

ความสำคัญของจุลินทรีย์ย่อยสลายต่อระบบบำบัดน้ำเสียทุกๆระบบ  คลิกดูที่นี่...  

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า / จุลินทรีย์หอม-kasama  คลิกที่นี่...    

จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย / จุลินทรีย์หอมย่อยสลายของเสีย คลิกที่นี่.....  

จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น / จุลินทรีย์หอมกำจัดกลิ่น คลิกดูข้อมูลที่นี่....    

การบำบัดน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย  คลิกดูข้อมูลที่นี่....  

ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็นจากชักโครก วิธีแก้ปัญหาง่ายๆ คลิกที่นี่...  

จุลินทรีย์กำจัดกลิ่นน้ำเน่าเหม็น ดับกลิ่นน้ำเน่าเสีย คลิกที่นี่..  

แก้ปัญหาต่างๆทั้งหมดในร้านอาหารด้วยจุลินทรีย์หอมคาซาม่า คลิกที่นี่..  

น้ำยาดับกลิ่นสุนัข/น้ำยากำจัดกลิ่นสุนัข ไร้สารเคมีเจือปน คลิกที่นี่..  

RUN & REBOOT บ่อเกรอะบ่อบำบัดด้วยจุลินทรีย์หอมคาซาม่า คลิกที่นี่.. 

RUN & REBOOT เพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย คลิกที่นี่..  

ระบบบำบัดน้ำเสียมีปัญหา? Reboot ระบบใหม่ คลิกที่นี่..  

ระบบบำบัดน้ำเสีย AS ล้มเหลวหรือเสียรอซ่อม คลิกที่นี่...  

น้ำยาดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น(ไม่ใช่สารเคมี) คลิกที่นี่...  

ค่าต่างๆในน้ำเสีย ( พารามิเตอร์ตัวชี้วัดค่าน้ำ )และน้ำดี คลิกที่นี่..  

มีปัญหาบ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็นมาก คลิกที่นี่...  

วิธีแก้ห้องน้ำเหม็นในรีสอร์ทในโรงแรมในคอนโดมิเนี่ยม คลิกดูที่นี่....  

ดับกลิ่นตู้คอนเทนเนอร์/กำจัดกลิ่นเหม็นภายในตู้คอนเทนเนอร์ คลิกที่นี่..  

วิธีแก้ปัญหาส้วมมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ คลิกดูที่นี่.....  

วิธีแก้ปัญหาห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น/กลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ คลิกที่นี่..  

จุลินทรีย์ดับกลิ่นขยะเหม็น/กำจัดกลิ่นขยะเน่าเหม็น คลิกดูที่นี่...  

วิธีดับกลิ่นปัสสาวะ(กลิ่นฉี่)สำหรับผู้สูงวัยและผู้พิการที่นอนติดเตียง คลิกที่นี่..  

ร่องระบายน้ำทิ้งรอบๆอาคารหรือท่อระบายน้ำทิ้งส่งกลิ่นเหม็นรบกวน คลิกที่นี่..  

ท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็นแก้ไขอย่างไร? คลิกดูที่นี่..  

จุลินทรีย์ใส่บ่อเกรอะ/จุลินทรีย์ดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น คลิกที่นี่..  

จุลินทรีย์ใส่บ่อบำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์ดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสีย คลิกที่นี่..  

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์ดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็น คลิกที่นี่.. 
ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น / ห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น วิธีแก้ไข คลิกที่นี่...  

ดับกลิ่นเน่าเหม็นในร้านอาหาร คลิกดูข้อมูลที่นี่...  

ห้องน้ำเหม็น วิธีแก้ คลิกดูข้อมูลที่นี่....  

ห้องน้ำเหม็นเกิดจากอะไร?  อยากรู้คลิกดูที่นี่....                

 

ราคาจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่า  แกลลอนละ  1,200 บาท จัดส่งฟรีๆทั่วประเทศ 

  จำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย , ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย , จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย ต้องจุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม Kasama ) จุลินทรีย์หอมเจ้าแรกของประเทศไทย ให้คำแนะนำและคำปรึกษาฟรีๆในการบำบัดน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์หอมคาซาม่าทุกๆระบบ ตลอดระยะเวลาที่สั่งซื้อจุลินทรีย์หอมคาซาม่า

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์และมีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย ย่อยสลายของเสียและการกำจัดกลิ่น เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสีย (  Anaerobic  Bacteria ) ลักษณะการทำงานคล้ายกันกับกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจนเป็นหลัก จุลินทรีย์หอมคาซาม่าสามารถทำงานย่อยสลายคู่ขนานกับกลุ่มจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนได้เป็นอย่างดี ดำรงชีพได้ทั้งในสภาวะไร้อากาศและมีอากาศ จึงเหมาะกับบ่อบำบัดน้ำเสียที่อับอากาศ ( มีอากาศออกซิเจนน้อย ) หรือเติมอากาศได้ไม่เพียงพอกับปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่พบมากที่สุดในระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศของอาคารชุดประเภทต่างๆ

เราคือผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่าโดยตรง บำบัดน้ำเสียทุกๆระบบ ตอบโจทย์ระบบบำบัดน้ำเสียที่มีปัญหาค่ามาตรฐานน้ำทิ้งไม่ผ่าน ( ค่า BOD , SS , TDS , FOG ฯลฯ ) ระบบบำบัดน้ำเสียมีปัญหาหรือไม่สมบูรณ์ ต้องการขอคำแนะนำในการบำบัดน้ำเสียให้ได้มาตรฐาน

 

           
                     
ให้คำแนะนำในการประยุกต์ใช้งานให้ฟรี สำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อจากเราที่นี่
 

 มีปัญหาห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น บ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณ บ่อเกรอะมีกลิ่นเหม็นฟุ้งกระจาย บ่อขยะส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่า กลิ่นหอมทันทีที่เริ่มใช้งาน ปลอดภัยต่อพืชและสัตว์ทุกๆชนิด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไร้สารเคมีตกค้างในธรรมชาติ

Visitors: 35,415