((( ที่นี่...จำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียยี่ห้อจุลินทรีย์หอมคาซาม่ากลิ่นหอมทันทีที่ใช้งาน )))

              
จำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย จุลินทรีย์อีเอ็มบำบัดน้ำเสีย ในนามแบรนด์ จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียที่มีกลิ่นหอม ใช้แล้วมีกลิ่นหอมทันที ได้ประโยชน์ทั้งการบำบัดน้ำเสีย ย่อยสลายของเสียและการดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นเน่าเหม็นในบ่อบำบัดน้ำเสีย ใช้ได้ดีกับระบบบำบัดน้ำเสียทุกๆระบบ  

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียคืออะไร?

ในน้ำเสียจะมีสิ่งปนเปื้อนทั้งสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์และอื่นๆ ส่งผลให้น้ำเกิดการเน่าเสียขึ้น ดังนั้น หน้าที่ในการกำจัดน้ำเสียและสิ่งสกปรกปนเปื้อนต่างๆในน้ำเสียจึงเป็นหน้าที่โดยตรงของกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียให้เป็นน้ำดี ถ้าปราศจากจุลินทรีย์เหล่านี้ บรรดาของเสียต่างๆและน้ำเสียคงล้นโลกไปนานแล้ว นี่คือบทบาทและความสำคัญของจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย ซึ่งจะมีอยู่ในบ่อบำบัดน้ำเสียทุกๆระบบ เพียงแต่ระบบใดจะมีมากหรือมีน้อยกว่ากันเท่านั้น ถ้าระบบใดมีปริมาณจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียมากเพียงพอกับปริมาณน้ำเสียก็จะไม่เกิดปัญหาอะไร น้ำเสียในบ่อบำบัดก็สามารถบำบัดให้เป็นน้ำดีก่อนที่จะปล่อยทิ้งออกสู่สาธารณะสิ่งแวดล้อมต่อไป  แต่ถ้าระบบบำบัดน้ำเสียนั้นหรือบ่อบำบัดน้ำเสียนั้นมีปริมาณจุลินทรีย์น้อย ก็จะส่งผลให้ระบบไม่สมบูรณ์บำบัดน้ำเสียไม่ได้เต็มที่ น้ำเสียในบ่อได้รับการบำบัดเล็กน้อยและไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน น้ำเสียในบ่อบำบัดก็ยังคงเป็นน้ำเสียต่อไปและถูกปล่อยทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อม สร้างมลภาวะและมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมต่อๆไป จุลินทรีย์ในโลกใบนี้มีหลากหลายกลุ่ม หลากหลายสายพันธุ์ มีทั้งประเภทที่มีประโยชน์  ประเภทที่มีโทษ และประเภทที่เป็นกลางที่เข้ากับกลุ่มใดก็ได้ ในส่วนของจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียจะเป็นกลุ่มที่ให้ประโยชน์ ซึ่งมีทั้งประเภทที่ใช้ออกซิเจนเป็นหลักและไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสีย จึงเป็นที่มาของจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียนั่นเอง

บำบัดน้ำเสียทำไมต้องใช้จุลินทรีย์ ?

ระบบบำบัดน้ำเสียทุกๆระบบ ไม่ว่าจะลงทุนมากเป็นร้อยล้านหรือน้อยขนาดไหนก็ตาม จุดประสงค์ของทุกๆระบบบำบัดน้ำเสียก็เพื่อการดึงจุลินทรีย์ย่อยสลายในธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ในการบำบัดน้ำเสียและการย่อยสลายของเสียนั่นเอง เหตุผลก็เพราะว่า ของเสียต่างๆทั้งหมดทั้งมวลในโลกใบนี้จะถูกย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ย่อยสลายทั้งสิ้น แม้กระทั่งวัตถุที่เป็นสารเคมี พลาสติกต่างๆแต่จะใช้เวลาที่นานขึ้น เพราะย่อยสลายได้ยาก ที่จุลินทรีย์ย่อยสลายได้ง่ายก็เป็นจำพวกอินทรีย์วัตถุทั้งหลาย จะใช้เวลาย่อยที่ไม่นานมาก การย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียเป็นหน้าที่โดยตรงของจุลินทรีย์ย่อยสลาย ซึ่งเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์มีอยู่ในธรรมชาติ แต่อาจจะมีปริมาณไม่มากพอกับปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นจริง ที่ทำได้ง่ายๆขึ้นก็คือ การสังเคราะห์กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพและมีประโยชน์ในการย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียขึ้นมาให้ได้ตามปริมาณที่ต้องการใช้งาน ซึ่งสามารถทำได้ง่ายกว่า จะเติมหรือเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์มากหรือน้อยลงในระบบบำบัดน้ำเสียสามารถทำได้ง่ายๆ การบำบัดน้ำเสียต้องใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายเท่านั้น ยกเว้นการใช้เคมีบำบัดในกรณีที่ของเสียนั้นๆเป็นสารเคมีซึ่งถูกต้อง 

การใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียหรือการเติมจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียปฏิบัติในขั้นตอนใด ? 

ถ้าท่านมีระบบบำบัดน้ำเสียอยู่แล้ว ไม่ว่าจะระบบใดๆก็ตาม เช่น ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ ก็ให้เติมจุลินทรีย์ย่อยสลายลงในบ่อแรก ซึ่งเป็นบ่อรับน้ำเสียจากส่วนกลาง บ่อที่สองจะเป็นบ่อเติมอากาศ และบ่อที่สามจะเป็นบ่อพักน้ำดีก่อนปล่อยทิ้งออกสู่สาธารณะ น้ำเสียมีมาก ก็ควรเติมจุลินทรีย์ให้มากตาม ปริมาณการเติมจะแปรผันตรงกับปริมาณของเสียหรือน้ำเสียที่เกิดขึ้นจริง กรณีที่มีจำนวนบ่อบำบัดน้ำเสียมากกว่านี้ควรปรึกษาผู้รู้ที่มีประสบการณ์ในระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อใช้ให้เหมาะสมและถูกต้องได้ประโยชน์อย่างเต็มที่

 การเติมจุลินทรีย์ลงในระบบหรือในบ่อบำบัดน้ำเสีย เติมบ่อยแค่ไหน?

ควรหมั่นเติมอย่างต่อเนื่อง เหตุผล เพราะของเสียมีอย่างต่อเนื่องและปริมาณจุลินทรีย์ย่อยสลายในระบบมีน้อย เราควบคุมมันไม่ได้ เพราะมันอยู่ในธรรมชาติ อาจไม่เพียงพอกับปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นจริง และหมั่นตรวจสอบค่าพารามิเตอร์ต่างๆอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ได้น้ำดีออกมาอย่างสมบูรณ์ จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียจะมีอายุสั้น ทำหน้าที่ย่อยสลายของเสียเสร็จก็จะสลายตัวไปในธรรมชาติ และตัวใหม่ก็จะเกิดขึ้นมาทดแทนตัวที่สลายไปเป็นวัฎฎจักรเช่นนี้ไปเรื่อยๆ ข้อเสียคือ จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการบำบัดน้ำเสียเหล่านี้จะอยู่แบบกระจัดกระจายทั่วๆไปในธรรมชาติ ไม่ค่อยจะอยู่เป็นกลุ่มก้อนสักเท่าใดนัก ดังนั้น ในบ่อบำบัดน้ำเสียส่วนใหญ่จึงมีปริมาณจุลินทรีย์ย่อยสลายน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับน้ำเสียและของเสียที่เกิดขึ้นจริง การแก้ปัญหานี้เราจึงนิยมสังเคราะห์กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์เหล่านี้ขึ้นมา เพื่อให้การรวมกลุ่มอยู่ในที่เดียวกันควบคุมได้และได้ปริมาณมากตามที่เราต้องการนำไปใช้งานนั่นเอง ( จุลินทรีย์อีเอ็ม ) ซึ่งเป็นทางเลือกที่ไม่ต้องรอธรรมชาติเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ในบ่อบำบัดให้ ซึ่งไม่ค่อยจะแน่นอน ขึ้นอยู่กับสภาวะหลายอย่างและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมจุลินทรีย์จึงจะรวมตัวกันได้ การวางระบบบำบัดน้ำเสียก็เพื่อต้องการดึงกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายเหล่านี้มาใช้งาน การพึ่งพาจากธรรมชาติไม่ค่อยจะแน่นอน ดังนั้น ในปัจจุบันเราจึงสร้างจุลินทรีย์ย่อยสลายขึ้นมาใช้งานโดยตรง ( ผลิตและสังเคราะห์ขึ้นมาเอง ) 

 เรา คือ ผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่า ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพและมีประโยชน์ในการย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียมีกลิ่นหอมทันทีที่ใช้งาน กำจัดกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียที่ส่งกลิ่นเหม็นใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่า จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย จุลินทรีย์หอมดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสีย

      
 

ราคาจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่า  ปกติแกลลอนละ  1,200 บาท 

  เดินทางไปซื้อที่สำนักงานราคาพิเศษ  แกลลอนละ  1,000  บาท  

จะซื้อกี่แกลลอนก็ได้ แต่ต้องโทร.นัดล่วงหน้าก่อนเดินทางไปซื้อ  

  เงื่อนไขในการจัดส่งถึงที่อยู่ของลูกค้า  

กรณีที่ให้ทางร้านจัดส่งให้  

ในเขตกรุงเทพฯจัดส่งขั้นต่ำตั้งแต่  5 แกลลอนขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับระยะทางใกล้หรือไกล )
ในเขต
ปริมณฑลใกล้กรุงเทพฯ ( สมุทรปราการ , นนทบุรี , ปทุมธานี )
ใช้ราคาต่างจังหวัด ( กรุณาโทร.สอบถามอีกครั้งขึ้นอยู่กับระยะทางใกล้หรือไกล )
 
 

# การจัดส่งสำหรับในต่างจังหวัด #  

 สำหรับลูกค้าที่อยู่ในต่างจังหวัด  

ทางร้านจัดส่งขั้นต่ำที่  6 แกลลอนขึ้นไป ( ต่ำกว่า 6 แกลลอนเราไม่จัดส่ง ) ราคาแกลลอนละ  1,200 บาท (จัดส่งฟรีทั่วประเทศโดยรถขนส่งเอกชน เช่น ขนส่งที่สาย 2 , สาย 4 เป็นต้น เราจัดส่งให้ลูกค้าทั่วประเทศ และทางร้านฯ ไม่มีนโยบายนำรถส่วนตัวไปส่งให้ถึงที่ในต่างจังหวัด ) จึงแจ้งมาให้ทราบโดยทั่วถึงกัน 

           
                     
ให้คำแนะนำในการประยุกต์ใช้งานให้ฟรี สำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อจากเราที่นี่
 

ลูกค้าที่ต้องการใบเสนอราคา ให้แจ้งข้อมูลของบริษัทส่งไปที่อีเมลด้านบนนี้ และใบเสนอราคาขั้นต่ำตั้งแต่  100  ลิตรขึ้นไปเท่านั้น  ต่ำกว่า  100  ลิตรขึ้นไป  มีปัญหาห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น บ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณ บ่อเกรอะมีกลิ่นเหม็นฟุ้งกระจาย บ่อขยะส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่า กลิ่นหอมทันทีที่เริ่มใช้งาน ปลอดภัยต่อพืชและสัตว์ทุกๆชนิด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไร้สารเคมีตกค้างในธรรมชาติ

Visitors: 10,692