ผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์หอมดับกลิ่นจุลินทรีย์หอมกำจัดกลิ่นห้องน้ำเหม็นบ่อเกรอะเหม็นบ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น

                                          

ผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์กำจัดกลิ่น ทั้งกลิ่นเน่าเหม็นและกลิ่นคาวที่เกิดจากสารอินทรีย์หรือสิ่งมีชีวิต จุลินทรีย์ของเรามีความเข้มข้นสูงรวมทั้งความหนาแน่นของจุลินทรีย์สูง ดังนั้น จึงส่งผลให้มีประสิทธิภาพสูงในการกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆได้เป็นอย่างดี
  จุลินทรีย์คาซาม่า ( จุลินทรีย์-Kasama ) ดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นอะไรได้บ้าง ?
1. ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น ดับกลิ่นคาวในห้องน้ำ ดับกลิ่นปัสสาวะและอุจจาระ
2. ดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น  ดับกลิ่นท่อน้ำทิ้งส่งกลิ่นเหม็น ท่อระบายน้ำมีกลิ่นเหม็น
3. ดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น
4. ดับกลิ่นบ่อดักไขมันส่งกลิ่นเหม็น
5. ดับกลิ่นน้ำเสีย กำจัดกลิ่นน้ำเน่าเสียที่ส่งกลิ่นเหม็น
6. ดับกลิ่นสัตว์เลี้ยงทุกๆชนิด เช่น สุนัข  แมว  ฯลฯ
7. ดับกลิ่นฟาร์มปศุสัตว์ทุกๆชนิด เช่น ฟาร์มหมู ฟาร์มไก่ เป็นต้น
8. ดับกลิ่นเน่าเหม็นของแป้งที่ใช้ทำขนม
9. ดับกลิ่นคาวเลือดและคาวปลา
10.ดับกลิ่นซากพืชซากสัตว์ที่ตายแล้วส่งกลิ่นเน่าเหม็น
11. ดับกลิ่นเสื้อผ้าเหม็น โดยเฉพาะผู้ที่ป่วยติดเตียงและผู้พิการ
           
                 ฯ ล ฯ

         
         
กำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ทั้งหลายให้มีกลิ่นหอมทันทีใช้  จุลินทรีย์หอมคาซาม่า  ผู้นำจุลินทรีย์หอมเจ้าแรกของประเทศไทยในการดับกลิ่นห้องน้ำ ดับกลิ่นบ่อเกรอะ ดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสีย ดับกลิ่นขยะเหม็น ฯลฯ

ผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์หอมกำจัดกลิ่น จุลินทรีย์หอมดับกลิ่นเน่าเหม็น กลิ่นคาว กลิ่นที่เกิดขึ้นจากสารอินทรีย์ทุกชนิด ทั้งกลิ่นคาวเลือด คาวปลา กลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆเราไม่สามารถสัมผัสหรือจับต้องได้ ต้องใช้จมูกสูดดมจึงจะรู้สึกได้ กลิ่นไม่พึงประสงค์เหล่านี้ส่วนใหญ่เกิดจากของเสียที่เป็นสารอินทรีย์มีโมเลกุลขนาดเล็กมาก ดังนั้น จึงต้องอาศัยจุลินทรีย์ในการย่อยสลายและบำบัดกลิ่นไม่พึงประสงค์เหล่านี้ให้กลิ่นหายไปในที่สุด กลิ่นเน่าเหม็นถือว่าเป็นมลภาวะและมลพิษทางอากาศสูดดมบ่อยๆอาจหมดสติได้ทุกเมื่อ ส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายโดยตรง ซึ่งถือว่าเป็นกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่ไม่มีใครต้องการสูดดม 
 

กลิ่นเน่าเหม็นเหล่านี้มาจากแหล่งใด ? 

กลิ่นเน่าเหม็นส่วนใหญ่มาจากสารอินทรีย์ ทั้งจากธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้นมา จะมีจุลินทรีย์อีกกลุ่มหนึ่งที่ทำให้เกิดการเน่าเหม็นและเน่าเสีย ซึ่งเรียกว่ากลุ่มจุลินทรีย์ที่ให้โทษและสร้างปัญหา ดังนั้น เมื่อเกิดการเน่าเสียและเกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ขึ้น โดยเฉพาะกลิ่นเน่าเหม็น จึงต้องใช้จุลินทรีย์กลุ่มที่มีประโยชน์และมีประสิทธิภาพในการย่อยสลายของเสียและบำบัดกลิ่นเหม็นได้ดี ซึ่งจะส่งผลให้กลิ่นเน่าเหม็นหายไปในที่สุด ของเสียที่เป็นสารอินทรีย์ทุกๆชนิดบนโลกใบนี้จะถูกย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ทั้งสิ้น นี่คือประโยชน์ที่เราได้รับจากกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายของเสียและการดับกลิ่นเน่าเหม็น ช่วยกำจัดของเสียในสิ่งแวดล้อม ทำให้ของเสียและขยะไม่ล้นโลก โดยเฉพาะน้ำเสีย เพราะน้ำคือ ชีวิต

  กลิ่นไม่พึงประสงค์ทั้งหลายที่เกิดมาจากอินทรีย์วัตถุต้องใช้จุลินทรีย์ในการกำจัดหรือดับกลิ่น

อินทรีย์วัตถุทั้งหลายจะถูกย่อยสลายและบำบัดโดยจุลินทรีย์เท่านั้น  ส่วนสารเคมีเป็นเพียงการกลบกลิ่นชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้น สุดท้ายก็ต้องพึ่งพาอาศัยจุลินทรีย์บำบัดในกระบวนการขั้นสุดท้าย ทั้งการย่อยสลายของเสียและการกำจัดกลิ่นหรือดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ทั้งหลาย
 

 จุลินทรีย์หอมคาซาม่าเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์และมีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียและย่อยสลายของเสียรวมถึงการดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆได้เป็นอย่างดี ช่วยลดมลพิษและมลภาวะในเรื่องกลิ่นไม่พึงประสงค์ ดับกลิ่นที่เกิดจากการหมักหมมของสารอินทรีย์ได้ดี รวมทั้งกลิ่นที่เกิดจากสารเคมีบางชนิดก็สามารถดับกลิ่นได้ 

 จุลินทรีย์หอมคาซาม่าดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นอะไรได้บ้าง ? 

1. กลิ่นเน่าเหม็นจากสารอินทรีย์ ( สารที่มาจากพืชและสัตว์ ) 

2. กลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ กลิ่นเหม็นส้วม กลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆในห้องน้ำ 

3. กลิ่นเหม็นจากปัสสาวะและอุจจาระทั้งคนและสัตว์เลี้ยงทุกชนิด 

4. กลิ่นเหม็นในบ่อบำบัดน้ำเสีย ที่เกิดจากการเก็บของเสียต่างๆในบ่อบำบัดน้ำเสียทำให้เกิดกลิ่นเน่าเหม็นขึ้นมา 

5. กลิ่นคาวเลือดหรือคาวปลาในโรงงานเชือดไก่ เชือดสุกร หรือโรงงานเชือดปลา เป็นต้น 

6. กลิ่นจากบ่อขยะ หรือกลิ่นจากถังขยะที่ส่งกลิ่นเหม็นฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณ 

7. กลิ่นเหม็นจากท่อระบายน้ำทิ้ง กลิ่นเหม็นจากน้ำที่เน่าเสีย 

8. กลิ่นเน่าเหม็นจากไขมัน จากบ่อดักไขมันตามร้านอาหารหรือโรงอาหาร เป็นต้น 

9. กลิ่นเหม็นจากการหมักพืชและสัตว์ 

10. กลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆที่นอกเหนือไปจากที่กล่าวมาทั้งหมด  

   จุลินทรีย์หอมคาซาม่า จะมีกลิ่นหอมทันทีที่ใช้งาน ดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆได้เป็นอย่างดี ทั้งกลิ่นเน่าเหม็น กลิ่นคาว กลิ่นฉี่หรือกลิ่นปัสสาวะ กลิ่นมูลสัตว์ทุกชนิด กลิ่นคาวเลือด กลิ่นคาวปลา ฯลฯ สามารถนำไปซักเสื้อผ้าของผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่เสื้อผ้าส่งกลิ่นเหม็น โดยการแช่เสื้อผ้าลงในจุลินทรีย์หอมคาซาม่า ทิ้งไว้ประมาณ 1 ชม. แล้วซักเสื้อผ้าตากปกติ จะทำให้กลิ่นเหม็นหายเกลี้ยงมีกลิ่นหอมแทนที่ทันที และยังช่วยกำจัดเชื้อที่ติดค้างตามเสื้อผ้าได้เป็นอย่างดี  มีปัญหาในเรื่องกลิ่นไม่พึงประสงค์คิดถึงจุลินทรีย์หอมคาซาม่า ซึ่งเป็นจุลินทรีย์หอมดับกลิ่น จุลินทรีย์หอมกำจัดกลิ่นโดยตรง ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดมลพิษและมลภาวะในสิ่งแวดล้อม

   


การกำจัดกลิ่นหรือการดับกลิ่นของจุลินทรีย์เป็นแบบธรรมชาติบำบัด นั่นก็คือ การเข้าไปย่อยสลายของเสียที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดกลิ่นเน่าเหม็นขึ้น เมื่อของเสียต่างๆที่เป็นสาเหตุของการเน่าเหม็นถูกย่อยสลายจนสมบูรณ์แล้ว กลิ่นเน่าเหม็นก็จะสลายไปในที่สุด นี่คือ การทำงานของจุลินทรีย์ ถ้าโลกนี้ปราศจากจุลินทรีย์กลุ่มที่มีประโยชน์และมีประสิทธิภาพในการย่อยสลายของเสียเหล่านี้ โลกก็จะเต็มไปด้วยของเสียจนล้นโลก นี่คือประโยชน์ของจุลินทรีย์ที่มีต่อโลกใบนี้ ทั้งในเรื่องของการดับกลิ่นและการย่อยสลายของเสียต่างๆ

  จุลินทรีย์คาซาม่า เป็นการรวมกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์และมีประสิทธิภาพในการดับกลิ่นหรือกำจักลิ่นรวมไปถึงการย่อยสลายของเสียต่างๆได้เป็นอย่างดี โดยที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสียและการกำจัดกลิ่น เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่สามารถทำงานได้ทั้งสภาวะไร้อากาศและมีอากาศ แต่จะทำงานได้ดีมากในสภาวะไร้อากาศ  จุลินทรีย์คาซาม่านอกจากดับกลิ่นได้ดีแล้ว เมื่อใช้แล้วจะมีกลิ่นหอมทันที ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดกลิ่นได้เร็วขึ้น เป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุแบบธรรมชาติ

    

จุลินทรีย์คาซาม่า ( จุลินทรีย์-Kasama ) ประกอบไปด้วยจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์หลากหลายกลุ่มดังต่อไปนี้

การสังเคราะห์จุลินทรีย์หอมคาซาม่าเป็นการรวมกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโชน์และมีประสิทธิภาพมารวมอยู่ในที่เดียวกัน มีจุลินทรีย์รวมอยู่ 5 แฟมิลี่ 10 จีนัส 80 สปีชีส์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มดังต่อไปนี้ 

1. กลุ่มจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง (Photosynthetic bacteria)

2. กลุ่มจุลินทรีย์ผลิตกรดแลคติก (Lactic acid bacteria)

3. กลุ่มจุลินทรีย์ตรึงไนโตเจน (Nitrogen fixing bacteria)

4. กลุ่มจุลินทรีย์แอคทิโนมัยซีทส์ (Actenomycetes)
 
5. กลุ่มจุลินทรีย์ยีสต์ (Yeasts)

การรวมกลุ่มของจุลินทรีย์เหล่านี้จึงให้ประโยชน์เอนกประสงค์หลายอย่างนอกจากการกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ ยังมีประโยชน์ด้านอื่นๆอีกมากมายต่อโลกมนุษย์ที่นำมาใช้อย่างถูกวิธี เป็นการช่วยลดมลภาวะหรือมลพิษของสิ่งแวดล้อม

                                 

Visitors: 10,692