จำหน่ายน้ำยาดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น/น้ำยาดับกลิ่นส้วมเหม็นมีปัญหาห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น? ห้องน้ำส่งกลิ่นแรง? ท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น? ท่อระบายน้ำทิ้งในห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น? ชักโครกส่งกลิ่นเหม็น? อ่างล้างมือมีกลิ่นขึ้นมา? ส้วมส่งกลิ่นแรง? เหม็นกลิ่นส้วม? โถปัสสาวะส่งกลิ่นแรง? แก้ไขได้ง่ายๆแบบธรรมชาติบำบัด ไม่ต้องใช้สารเคมีใดๆให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพผู้ใช้ห้องน้ำห้องส้วม ใช้น้ำยาดับกลิ่นห้องน้ำ จุลินทรีย์หอมคาซาม่า กลิ่นหอมทันทีที่ใช้งานทำความสะอาดห้องน้ำ เปลี่ยนกลิ่นเหม็นให้เป็นกลิ่นหอมได้ทันที
กลิ่นเหม็นในห้องน้ำหรือกลิ่นไม่พึงประสงค์ใดๆในห้องน้ำ ส่วนใหญ่มาจากการหมักหมมของสารอินทรีย์ต่างๆที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของเราในห้องน้ำ ทั้งการทำความสะอาดร่างกาย การซักล้าง การถ่ายหนักถ่ายเบาทั้งหลาย ล้วนเป็นที่มาของกลิ่นไม่พึงประสงค์ทั้งสิ้น และของเสียทั้งหลายเหล่านี้ ก็จะถูกย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในธรรมชาติ เพียงแต่ปริมาณจุลินทรีย์ที่มีอยู่ตามธรรมชาติอาจมีปริมาณน้อยกว่าปริมาณของเสียที่เกิดขึ้น อีกทั้งของเสียที่เกิดขึ้นในห้องน้ำห้องส้วมเมื่อหมักหมมกันนานๆเข้าก็จะเกิดการเน่าเสีย จึงเกิดปัญหากลิ่นไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นนั่นเอง  การแก้ไขปัญหานี้ทำได้หลากหลายวิธี แต่วิธีที่ปลอดภัยมากที่สุดและเป็นธรรมชาติมากที่สุดก็คือ การใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายและบำบัดกลิ่นไม่พึงประสงค์เหล่านี้ ซึ่งก็คือ การเลียนแบบธรรมชาติบำบัดนั่นเอง ไม่มีสารเคมีตกค้างในดินและสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยต่อพืชและสัตว์ทุกชนิด

 
  จุลินทรีย์หอมคาซาม่า คืออะไร?
จุลินทรีย์หอมคาซาม่า คือกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพและมีประโยชน์ในการย่อยสลายของเสียบำบัดน้ำเสียและการดับกลิ่นเน่าเหม็นที่เกิดจากสารอินทรีย์ทั้งหลาย ซึ่งลูกค้าบางรายมักจะเรียกว่า น้ำยาดับกลิ่นห้องน้ำ เป็นสารธรรมชาติสิ่งมีชีวิตหรือจุลชีพขนาดเล็กไม่ใช่สารเคมี บนโลกใบนี้ถ้าขาดจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียต่างๆแล้ว ขยะก็คงจะล้นโลกใบนี้ไปแล้ว
 
  การใช้น้ำยาดับกลิ่นส้วมเหม็นจุลินทรีย์หอมคาซาม่า
 
โดยการใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าทำความสะอาดตามพื้น ตามโถส้วม  ตามท่อน้ำทิ้งให้ทั่วๆ แล้วล้างออกออกด้วยน้ำสะอาด  ปฏิบัติเช่นนี้เป็นประจำจะทำให้ส้วมไม่มีกลิ่นเหม็น
 
  จุลินทรีย์หอมคาซาม่าหรือน้ำยาดับกลิ่นห้องน้ำเหม็นดับกลิ่นอะไรได้บ้าง ?

1. กลิ่นเน่าเหม็นจากสารอินทรีย์ ( สารที่มาจากพืชและสัตว์ )

2. กลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ กลิ่นเหม็นส้วม กลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆในห้องน้ำ

3. กลิ่นเหม็นจากปัสสาวะและอุจจาระทั้งคนและสัตว์เลี้ยงทุกชนิด

4. กลิ่นเหม็นในบ่อบำบัดน้ำเสีย ที่เกิดจากการเก็บของเสียต่างๆในบ่อบำบัดน้ำเสียทำให้เกิดกลิ่นเน่าเหม็นขึ้นมา

5. กลิ่นคาวเลือดหรือคาวปลาในโรงงานเชือดไก่ เชือดสุกร หรือโรงงานเชือดปลา เป็นต้น

6. กลิ่นจากบ่อขยะ หรือกลิ่นจากถังขยะที่ส่งกลิ่นเหม็นฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณ

7. กลิ่นเหม็นจากท่อระบายน้ำทิ้ง กลิ่นเหม็นจากน้ำที่เน่าเสีย

8. กลิ่นเน่าเหม็นจากไขมัน จากบ่อดักไขมันตามร้านอาหารหรือโรงอาหาร เป็นต้น

9. กลิ่นเหม็นจากการหมักพืชและสัตว์

10. กลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆที่นอกเหนือไปจากที่กล่าวมาทั้งหมด

เรา คือ ผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์หอม-Kasama ซึ่งเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์และมีประสิทธิภาพในการย่อยสลายของเสียและกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ สังเคราะห์ขึ้นจากหัวเชื้อต้นฉบับโดยตรง ไม่ใช่การหมักจากพืชผักหรือเปลือกผลไม้ มีความเข้มข้นและหนาแน่นของปริมาณจุลินทรีย์สูง ไม่เก่าเก็บ ใช้งานได้ทันทีและสามารถเก็บไว้นานเป็นปีขึ้นไปได้ มีอาหารเลี้ยงเชื้อตลอดเวลา ดังนั้น จุลินทรีย์จึงมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

               

   

                                 <<  กลับหน้าแรกน้ำยาดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น  >> 
Visitors: 10,691